A C D H I J M N O R S T W X Y 0 1 آ ا ب ت ج ح خ د ر ز س ش ص ض ع غ ف ق ل م ن ه و پ چ ک گ ی

ا

ح

س

ع

م